- 0 +

Aktualności

 • Projekt „Ochrona in situ żubra w Polsce – część południowa” realizowany jest w ramach V Osi Priorytetowej POIiŚ. Beneficjentem Głównym jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, a Partnerami Projektu są cztery Nadleśnictwa: Baligród, Komańcza. Lutowiska i Stuposiany.
 • Obecnie projekt jest poddawany II Ocenie Merytorycznej w centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie (Instytucja Wdrażająca). Po ukończeniu oceny zostanie podpisana umowa.
 • 18 listopada 2010 roku została podpisana Umowa o dofinansowanie  Projektu "Ochrona in situ żubra w Polsce - część południowa" w ramach działania 5.1 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
 • W  grudniu 2010 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe i podpisana umowa na druk kalendarza żubrzego – 13-sto planszowego. Kalendarz został rozprowadzony po różnych instytucjach w celach promocyjnych projektu. • W lutym 2011 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe i podpisana umowa z Muzeum i Instytut Zoologii Polska Akademia Nauk na "Monitorowanie rozmieszczenia bieszczadzkiego stada żubrów, Ocena możliwości rozprzestrzeniania żubrów w Bieszczadach oraz Kolekcja tkanek żubrów ze stada w Bieszczadach". Wyżej wymienione zadania będą miały na celu określenie obszaru i zasięgu występowania żubrów oraz zbieranie próbek (włosy, odchody) do badań laboratoryjnych między innymi pod kątem obecności pasożytów.
 • W Nadleśnictwach biorących udział w realizacji projektu od początku 2011 roku prowadzona jest opieka nad stadem bieszczadzkiej populacji żubra. Polega ona na kontrolowaniu stada, wykładaniu karmy oraz zbieraniu informacji na temat stada żubrzego, które będą wykorzystywane w kolejnych zadaniach w ramach realizacji projektu.

 • W dniu 7 lipca 2011 roku w miejscowości Muczne odbędą się „Warsztaty w jednostkach LP” organizowane w ramach projektu „Ochrona in situ żubra w Polsce – część południowa”. W warsztatach będą uczestniczyć między innymi przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Gmin, Starostw, Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego i Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Kół Łowieckich, Parków Narodowych, Nadleśnictw z terenu Podkarpacia, uczelni wyższych, instytucji takich jak: CKPŚ, NFOŚiGW, GDOŚ, WFOŚ i RDOŚ oraz goście z Ukrainy i Słowacji.
 • Warsztaty mają na celu rozpowszechnienie wiedzy o projekcie i stanie realizacji. Poruszone będą między innymi następujące tematy: wzbogacenie puli genowej bieszczadzkiego stada, metody monitorowania rozmieszczenia i ochrona zdrowia żubra oraz szanse tworzenia transgranicznej populacji żubra w Karpatach.
   
 • W listopadzie 2011r. w ramach działań informacyjno – promocyjnych RDLP w Krośnie wydała 2000 folderów o projekcie „Ochrona in situ żubra w Polsce – część południowa”. Folder zawiera m.in. informacje na temat historii żubra w Bieszczadach, problemów z zakresu ochrony i hodowli tych zwierząt a także działań realizowanych w ramach projektu.
  W folderze znajduje się kilkanaście zdjęć a także mapka przedstawiająca rozmieszczenie żubrów w Bieszczadach. Foldery będą rozdawane wszystkim zainteresowanym podczas różnych imprez organizowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie a także 4 nadleśnictwa biorące udział w projekcie (Baligród, Komańcza, Lutowiska oraz Stuposiany).


 • W ramach projektu „Ochrona in-situ żubra w Polsce - część południowa” budowana jest zagroda dla żubrów. Zlokalizowana jest w leśnictwie Muczne, przy drodze Stuposiany – Muczne. Obiekt składa się z dwóch zagród: „pokazowej” i „aklimatyzacyjnej”, dwóch tarasów widokowych z zadaszonymi wiatami, stodoły – paśnika oraz bramy głównej. Prace przy budowie zaawansowane są w ok. 90%. Wykonane zostały już ogrodzenia obu zagród, tarasy widokowe oraz stodoła – paśnik. Obecnie trwają intensywne prace przy wiatach na tarasach widokowych. Termin zakończenia prac planowany jest na koniec marca br.
  W najbliższym czasie sprowadzane będą żubry (18 szt.) z pięciu krajów Europy, które umieszczone będą w zagrodzie aklimatyzacyjnej. Po przystosowaniu do miejscowych warunków, cześć z nich będzie wypuszczona na wolność, celem wzbogacenia puli genowej stada bytującego na terenie Nadleśnictwa Stuposiany i Bieszczadzkiego Parku Narodowego a pozostałe osobniki przebywać będą w zagrodzie pokazowej.

 • Budowana w ramach projektu "Ochrona in-situ żubra w Polsce - część południowa" zagroda "pokazowa" oraz "aklimatyzacyjna" dla żubrów została ukończona. Zlokalizowana jest przy drodze Stuposiany - Muczne. 13 kwietnia br. przeprowadzony został odbiór zagrody pod kątem hodowlanym, a 23 kwietnia odbył się odbiór budowlany. Uroczyste otwarcie zagrody planowane jest 17 maja 2012r. Możliwe będzie odwiedzenie zagrody już w czasie weekendu majowego. Serdecznie zapraszamy! • 17 maja 2012 roku miało miejsce oficjalne otwarcie zagrody pokazowej żubrów w Nadleśnictwie Stuposiany. Przecięcia wstęgi dokonali: Alicja Wosik, wicewojewoda podkarpacka, prof. Wanda Olech-Piasecka, prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów i Edward Balwierczak, dyrektor RDLP w Krośnie.
  Nadleśniczy Nadleśnictwa Stuposiany Jan Mazur dokonał otwarcia bramy zagrody zaraz po przerąbaniu jedlinowej wstęgi. Następnie zaproszeni goście przeszli na taras widokowy skąd można było zobaczyć żubry. Na zakończenie uczestnicy udali się do hotelu w Mucznem gdzie można było obejrzeć koncepcję graficzną projektowanego Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem.
  Zagroda pokazowa położona jest przy trasie Stuposiany - Muczne, nad potokiem Czerwonym, w uroczysku Krutyjówka. Czynna jest w godzinach od 9-19. Jej zwiedzanie jest bezpłatne.   Zagroda pokazowa w Nadleśnictwie Stuposiany powstał w ramach realizacji projektu pn. „Ochrona in situ żubra w Polsce – część południowa”. Projekt jest współfinansowany przez Unie Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • Żubry z Niemiec dołączą do stad w lasach Wysokiego Działu w Bieszczadach
  W sobotnie słoneczne południe 16 czerwca b.r. pięć żubrów z ogrodów zoologicznych i ośrodków hodowlanych z terenu Niemiec, po wielogodzinnej podróży dotarła transportem samochodowym do Woli Michowej w Nadleśnictwie Komańcza, gdzie na okres kwarantanny pozostaną w zagrodzie aklimatyzacyjnej. To młode 1-3-letnie osobniki, cztery byczki o imionach Origusu, Eggerhold, Spyrydion, Kimi i jednoroczna „krówka” o egzotycznym imieniu Orikana. Po sprawnym rozładunku z samochodu skrzyń z żubrami, całe i zdrowe zwierzęta wpuszczono do zagrody. Przebieg akcji nadzorowały służby weterynaryjne, sanitarne i leśnicy. Miło było popatrzeć, że po dobrze zniesionej długiej podróży, ochoczo brykały po łące, bodąc rogami bujną trawę z ziołoroślami.
  Położona w ustronnym miejscu lasów doliny potoku Chliwnego, ogrodzona zagroda istnieje od 1976 roku i do dziś służy do odbywania kwarantanny i przytrzymywania na czas zaaklimatyzowania się do miejscowych surowych warunków klimatycznych, przywożonych z daleka żubrów. Ukryte w lesie na powrót nabierają nawyku stronienia od ludzi i cech naturalnej dzikości. W obrębie ogrodzonej 6-hektarowej powierzchni jest las, łąki z soczystą trawą i ziołami, przepływające potoki. Na wyposażeniu zagrodowego ośrodka jest też budynek magazynu pasz z paśnikiem i korytami do dokarmiania, kojec i odłownia zwierząt z rękawem.
  Przypuszczalnie jeszcze w tym roku żubry będą wypuszczone na wolność, aby mogły dołączyć do któregoś ze stad wolnościowych, bytujących w masywie leśnym Wysokiego Działu. Należy spodziewać się, że po nich będą przywożone z zagranicy kolejne grupy i to najmniej spokrewnione z żubrami żyjącymi w Bieszczadach.
  Przywożenie żubrów z zagranicy i wprowadzanie ich do bieszczadzkich stad, to jedno z przedsięwzięć mających na celu wzbogacenie puli genowej wycielonego potomstwa i późniejszych pokoleń, bo jak do tej pory w każdym stadzie są z sobą blisko spokrewnione. Zadanie to realizowane jest w ramach projektu pod nazwą „Ochrona in situ żubra w Polsce – część południowa” prowadzonego przez RDLP w Krośnie i kilka bieszczadzkich nadleśnictw oraz współpracujące ośrodki naukowe i placówki weterynaryjno-sanitarne, a dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
  Tekst: Edward Orłowski

Zdjęcia: Krzysztof Orłowski


wstecz

Partnerzy Projektu
Beneficjent Główny
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
Dane adresowe
Partnerzy Projektu
 • Nadleśnictwo Baligród
 • Nadleśnictwo Komańcza
 • Nadleśnictwo Lutowiska
 • Nadleśnictwo Stuposiany
Dane adresowe
Galeria zdjęć
Wszystkie zdjęcia
Newsletter
Jeśli chcesz być powiadamiany o nowościach zapisz się do biuletynu!
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej