- 0 +

O projekcie

Projekt "Ochrona in situ żubra w Polsce – część południowa" realizowany w ramach:

Program Operacyjny PO Infrastruktura i Środowisko
Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
Działanie 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej
Konkurs Ochrona gatunków i siedlisk in situ
Typ projektu Ochrona in situ i reintrodukcja gatunków chronionych
Planowany czas realizacji przedsięwzięcia:  
Data rozpoczęcia 2010-01-01
Data zakończenia 2013-12-31
Całkowita wartość projektu 3 821 599.199 PLN


Kwota 2 933160,62 PLN czyli 85% wartości wydatków kwalifikowanych zostanie sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Pozostałe 15% wartości wydatków kwalifikowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głównym celem projektu jest wdrożenie w południowej Polsce zatwierdzonej przez Ministra Środowiska „Strategii ochrony żubra Bison bonasus w Polsce”. Projekt będzie obejmował działania w jedynej w kraju populacji żubra linii białowiesko-kaukaskiej w Bieszczadach i będzie jednym z trzech projektów obejmujących całą populację żubra.

W ramach utrzymania populacji żubra planuje się prowadzenie opieki nad stadami i poprawę komfortu ich bytowania (dostęp do wody, baza pokarmowa) oraz zapobieganie konfliktom w gospodarce rolnej i leśnej poprzez zimowe dokarmianie i krótkotrwałe grodzenia upraw. Jednym z ważniejszych celów jest dążenie do zwiększenia liczebności i zasięgu występowania żubra.

Istotnym zadaniem jest ochrona zmienności genetycznej w obrębie gatunku, co w przypadku stada bieszczadzkiego jest szczególnie ważne i obejmuje planowe reintrodukcji osobników przywożonych z zagranicy. Wiąże się to z budową nowych i naprawą istniejących zagród adaptacyjnych oraz odłowni umożliwiających realizację reintrodukcji / wzbogacania.

Żubr ze względu na niską zmienność genetyczną jest bardzo podatny na infekcje, pasożyty oraz gruźlicę bydlęcą (w Bieszczadach chorobę stwierdzono w latach 90). Istnieje też poważne zagrożenie chorobami wirusowymi (np. choroba błękitnego języka, pryszczyca) przy których śmiertelność żubra jest bardzo wysoka. Zapewnienie dobrostanu oraz konieczność odpowiedniej opieki weterynaryjnej jest ważnym elementem profilaktyki zdrowotnej. Podejmowane będą również inne działania jak monitoring zdrowia żubrów.

Ważnym elementem dalszej ochrony żubra w Polsce jest podniesienie akceptacji społecznej. Projekt obejmuje informowanie lokalnych społeczności na temat znaczenia żubra, ważności populacji bieszczadzkiej dla kraju i Karpat. Realizacja założenia odbywać się będzie poprzez broszury, stronę www, organizowanie warsztatów na temat projektu oraz prezentacja gatunku, planowana w zagrodzie pokazowo – adaptacyjnej.

Spodziewane efekty projektu to zwiększenie populacji żubra w Bieszczadach a tym samym w Polsce wraz z poprawą struktury genetycznej i stanu zdrowia żubrów.wstecz

Partnerzy Projektu
Beneficjent Główny
  • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
Dane adresowe
Partnerzy Projektu
  • Nadleśnictwo Baligród
  • Nadleśnictwo Komańcza
  • Nadleśnictwo Lutowiska
  • Nadleśnictwo Stuposiany
Dane adresowe
Galeria zdjęć
Wszystkie zdjęcia
Newsletter
Jeśli chcesz być powiadamiany o nowościach zapisz się do biuletynu!
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej